Artikel 1 Definities 

 1. ToJoy is een BV die zich ten doel stelt om middels een platform bedrijven de mogelijkheid te bieden om werknemers te belonen.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: Opdrachtgever) en gebruikmaakt van de Diensten van ToJoy. 
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Consument’ verstaan:  de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en gebruikmaakt van de Diensten van ToJoy. 
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: ToJoy en/of Opdrachtgever of Consument.
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de tussen ToJoy en Opdrachtgever  gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij ToJoy zich jegens Opdrachtgever  verbindt Diensten te verrichten en Opdrachtgever  zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van ToJoy en de aanvaarding daarvan door Opdrachtgever , hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.3 en 4.4 van deze Algemene voorwaarden.  
 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door ToJoy en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever  geleverde Diensten, onder andere inhoudende het leveren van websoftware waarmee Opdrachtgever zijn personeel kan belonen en het verzorgen van een door de werknemer gekozen ervaring, alsmede alle andere door ToJoy ten behoeve van Opdrachtgever of Consument  verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever  worden verricht. 
 8. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website van ToJoy, te raadplegen via https://www.tojoy.nl/.

Artikel 2 Identiteit van ToJoy

 1. ToJoy is bij de KvK geregistreerd onder nummer 87182637 en draagt btw-identificatienummer 864227784B01. ToJoy is gevestigd aan Veengang 1 (8431 NJ) te Oosterwolde. 
 2. ToJoy is per e-mail te bereiken via info@tojoy.nl of middels de Website https://www.tojoy.nl/.

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden 

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van ToJoy en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Opdrachtgever  worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met ToJoy overeengekomen. 
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever  worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever of Consument . 
 5. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden.

Artikel 4 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst 

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 
 2. Opdrachtgever kan contact opnemen met ToJoy via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten.
 3. ToJoy zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een (elektronische) opdrachtbevestiging.
 4. Als ToJoy een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, geeft die bevestiging richting aan de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. ToJoy kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
 5. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van ToJoy dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij ToJoy deze schriftelijk bevestigt.
 6. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door ToJoy.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst 

 1. ToJoy zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.  
 2. ToJoy heeft bij de levering van de Diensten slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Een inspanningsverplichting is een contractuele verplichting om de nodige inspanningen te leveren of om bepaalde middelen aan te wenden om het bedongen resultaat te bereiken, hetgeen betekent dat ToJoy niet kan garanderen dat de uitkomsten, resultaten of de verwachtingen die Opdrachtgever  bij de levering van Diensten voor ogen heeft ook daadwerkelijk worden behaald.
 3. ToJoy heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
 4. Bij het inschakelen van derden zal ToJoy de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever  overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door ToJoy worden doorbelast aan Opdrachtgever.   
 5. De Overeenkomst kan alleen door ToJoy worden uitgevoerd indien Opdrachtgever  volledige en correcte (contact)gegevens verstrekt aan ToJoy bij het sluiten van de Overeenkomst. Opdrachtgever  draagt er derhalve zorg voor dat alle gegevens, waarvan ToJoy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever  redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan ToJoy worden verstrekt.    
 6. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat ToJoy zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever  zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 7. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever  ToJoy hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. ToJoy dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. 

Artikel 6 Nadere bepalingen Consument

 1. De bepalingen uit artikel 5 zijn ook van toepassing op de Consument. In dit artikel volgen nadere bepalingen die enkel voor de Consument van toepassing. 
 2. Voor de uitvoering van de dienstverlening zal ToJoy de consument informeren middels e-mail of telefoon.
 3. Consument is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het correct aanleveren van de benodigde gegevens.
 4. ToJoy kan voor de uitvoering van haar Diensten gebruik maken van derden en uit naam van de Consument een boeking doorvoeren. 
 5. Verkregen credits hebben een geldigheidsduur van 3 (drie) jaar. Na deze periode zullen credits verlopen en zijn deze niet meer inzetbaar. Ingewisselde credits zullen worden afgeroomd van de eerst verkregen credits. 
 6. Uitbetaling van verkregen credits is niet mogelijk.
 7. Indien een geboekte ervaring door onvoorziene reden niet door kan gaan, dan kan in sommige gevallen het aantal ingezette credits worden gecrediteerd aan de consument. Dit gebeurd altijd in goed overleg met ToJoy en na akkoord van ToJoy.

Artikel 7 Wijziging van de Overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen ToJoy en Opdrachtgever  tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. 
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden. 
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van ToJoy op en is voor Opdrachtgever  geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. 
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen ToJoy en Opdrachtgever  zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk. 

Artikel 8 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst 

 1. ToJoy is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever  de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat ToJoy goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever  in die verplichtingen zal tekortschieten, mits ToJoy Opdrachtgever  door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Opdrachtgever  een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft. 
 2. Voorts is ToJoy bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien Opdrachtgever  zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Opdrachtgever  in verzuim is, dan is ToJoy gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Opdrachtgever , waarbij Opdrachtgever , uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 

Artikel 9 Annulering Opdrachtgever 

 1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte of (elektronische) opdrachtbevestiging is niet mogelijk.
 2. Opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden, voordat de factuur is betaald. 

Artikel 10 Herroepingsrecht Consument 

 1. Consument heeft het recht om een op afstand gesloten Overeenkomst binnen 14 (veertien) dagen kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren (Herroepingsrecht). 
 2. Bij de Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Diensten begint de termijn van het Herroepingsrecht te lopen op de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten. 
 3. Voor Consument geldt dat de Overeenkomst kan worden geannuleerd voordat ToJoy een ervaring heeft geboekt. Nadat ToJoy een uitje heeft geboekt voor een bepaalde periode of een bepaald tijdstip kan Consument de Overeenkomst niet meer annuleren.  In goed overleg is het wel mogelijk om een boeking te verplaatsen of te wijzigen. 

Artikel 11 Kosten, honorering en betaling 

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. 
 2. De bedragen in de Webshop zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld. ToJoy zal het rekenen van de verzendkosten duidelijk en tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan Opdrachtgever  vermelden. 
 3. ToJoy heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen. 
 4. Betaling geschiedt via Bankoverschrijving.  
 5. De factuur dient binnen 14 (veertien) dagen door Opdrachtgever  te zijn voldaan. 
 6. Opdrachtgever  heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan ToJoy mede te delen. 
 7. Indien Opdrachtgever  in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever  van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever  is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever  in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 8. Indien ToJoy besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever , naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 9.8 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

Artikel 12 Aansprakelijkheid Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever  is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. ToJoy is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Opdrachtgever  onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt. 
 2. ToJoy is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van ToJoy, verleent Opdrachtgever  de bevoegdheid aan ToJoy om, als een door ToJoy ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever  te aanvaarden.
 3. Ten aanzien van de verleende Diensten van ToJoy geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. ToJoy kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld omtrent ontevredenheid van Opdrachtgever  over de geleverde Diensten.
 4. ToJoy is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 5. ToJoy is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website. 
 6. ToJoy is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 13. 
 7. Opdrachtgever  vrijwaart ToJoy voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten. 
 8. Indien ToJoy aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Opdrachtgever  is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van ToJoy met betrekking tot haar Diensten. 
 9. De aansprakelijkheid van ToJoy is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien ToJoy niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever  betaalde bedrag. 
 10. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van ToJoy. 
 11. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten. 
 12. Werkgever kan toegekende credits niet meer terugvorderen

Artikel 13 Aansprakelijkheid Consument 

 1. ToJoy is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 2.  ToJoy is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 13. 
 3. Consument vrijwaart ToJoy  voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten. 
 4. Indien ToJoy aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Consument is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van ToJoy met betrekking tot haar Diensten. 
 5. De aansprakelijkheid van ToJoy is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien ToJoy niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Consument betaalde bedrag. 
 6. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van ToJoy.
 7. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 14 Overmacht 

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van ToJoy, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is. 
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van (personeel van) ToJoy zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van ToJoy, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten. 
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt. 
 4. Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal ToJoy overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die ToJoy heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 15 Vertrouwelijkheid van gegevens 

 1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. ToJoy kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 16 Intellectuele eigendom

 1. ToJoy behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet. 
 2. Opdrachtgever  garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan ToJoy van gegevens. Opdrachtgever  zal ToJoy vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden. 

Artikel 17 Klachtenregeling

 1. Indien Opdrachtgever  een klacht heeft, dient Opdrachtgever  dit schriftelijk te zenden aan e-mailadres of telefonisch te melden via telefoonnummer. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door ToJoy in behandeling genomen, waarna Opdrachtgever  zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.
 2. Opdrachtgever  heeft ook de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, te vinden op de website http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Artikel 18 Wijzigingsbeding

 1. ToJoy behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. ToJoy zal Opdrachtgever  hiervan tijdig op de hoogte brengen. 
 2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Opdrachtgever  van toepassing op de Overeenkomst.
 3. De Consument heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden tot uiterlijk op de dag van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene voorwaarden indien de wijzigingen tot gevolg hebben dat ToJoy Diensten kan leveren die wezenlijk anders zijn dan Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst met elkaar zijn overeengekomen. 

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op de rechtsverhouding(en) tussen ToJoy en Opdrachtgever  is Nederlands recht van toepassing. Op de rechtsverhouding(en) tussen ToJoy en Consument  is ook Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen die tussen ToJoy en de Zakelijke Opdrachtgever  mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de rechtbank ARRONDISSEMENT, zittingsplaats.
 3. Alle geschillen die tussen ToJoy en Consument mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Consument  zijn of haar woonplaats heeft.